adv.

brought by the Saviour.

adj.

Բերեալն ի քրիստոսէ. զոր ինչ քրիստոս եբեր առ մեզ կամ տայ մեզ.

Վասն ամենայն ոգւոց քրիստոսաբեր փրկութեանն հասանելոյ. (Կորիւն.։)