va.

to christianize, to make christian, to convert to christianity.

ն.

Տալ լինել քիստոնեայ. քիստոնեայ առնել.

Քրիստոնէացո զմեզ, եւ ուսո՛ մեզ զբանն աստուծոյ. (Ճ. ՟Գ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես քրիստոնէացուցանեմ
դու քրիստոնէացուցանես
նա քրիստոնէացուցանէ
մեք քրիստոնէացուցանեմք
դուք քրիստոնէացուցանէք
նոքա քրիստոնէացուցանեն
Imparfait
ես քրիստոնէացուցանեի
դու քրիստոնէացուցանեիր
նա քրիստոնէացուցանէր
մեք քրիստոնէացուցանեաք
դուք քրիստոնէացուցանեիք
նոքա քրիստոնէացուցանեին
Aoriste
ես քրիստոնէացուցի
դու քրիստոնէացուցեր
նա քրիստոնէացոյց
մեք քրիստոնէացուցաք
դուք քրիստոնէացուցէք
նոքա քրիստոնէացուցին
Subjonctif
Présent
ես քրիստոնէացուցանիցեմ
դու քրիստոնէացուցանիցես
նա քրիստոնէացուցանիցէ
մեք քրիստոնէացուցանիցեմք
դուք քրիստոնէացուցանիցէք
նոքա քրիստոնէացուցանիցեն
Aoriste
ես քրիստոնէացուցից
դու քրիստոնէացուսցես
նա քրիստոնէացուսցէ
մեք քրիստոնէացուսցուք
դուք քրիստոնէացուսցջիք
նոքա քրիստոնէացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ քրիստոնէացուցաներ
դուք մի՛ քրիստոնէացուցանէք
Impératif
դու քրիստոնէացո՛
դուք քրիստոնէացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու քրիստոնէացուցանիջիր
դուք քրիստոնէացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու քրիստոնէացուսջի՛ր
դուք քրիստոնէացուսջի՛ք

Étymologie