adj.

ՔՐԻՍՏՈՆԷԱՍԷՐ որ եւ ՔՐԻՍՏՈՆԱՍԷՐ, ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԱՍԷՐ. Սիրօղ քիստոնէից.

եղեալ երեքեան սոքա քիստոնէասէր, եւ աշխարհաշէն։ Մարդասէր եմ ես (ասէ աստուած), ոչ թէ իսրայէլասէր, կամ քիստոնասէր, այլ՝ ամենայն մարդկան սիրօղ. (Վրդն. պտմ. Վրդն. սղ.։)