vn.

to groan, to moan, to wail, to sigh heavily.

չ.

ՔՈՒՔԱՄ կամ ՔՈՔԱՄ. Քքուլ. հեծել հառաչել. յոգւոց ելանել. կողկողիլ. կոծիլ. բողոքել.

Քուք այրւոյ՝ յորժամ զհարստէ քուքայցէ։ Եթէ քոքայցէ աղքատ զմեծէ։ Եթէ քոքայցէ որբ զզրկողաց։ Մի՛ քուքասցէ զքէն աղքատն, եւ մի՛ հառաչեսցէ տնանկն, եւ մի՛ կողկողեսցի եւ բողոք բարձցէ զքէն որբն. (Սեբեր. ՟Թ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես քուքամ
դու քուքաս
նա քուքայ
մեք քուքամք
դուք քուքայք
նոքա քուքան
Imparfait
ես քուքայի
դու քուքայիր
նա քուքայր
մեք քուքայաք
դուք քուքայիք
նոքա քուքային
Aoriste
ես քուքացի
դու քուքացեր
նա քուքաց
մեք քուքացաք
դուք քուքացէք
նոքա քուքացին
Subjonctif
Présent
ես քուքայցեմ
դու քուքայցես
նա քուքայցէ
մեք քուքայցեմք
դուք քուքայցէք
նոքա քուքայցեն
Aoriste
ես քուքացից
դու քուքասցես
նա քուքասցէ
մեք քուքասցուք
դուք քուքասջիք
նոքա քուքասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ քուքար
դուք մի՛ քուքայք
Impératif
դու քուքա՛
դուք քուքացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու քուքասջի՛ր
դուք քուքասջի՛ք