ՔՈՒՐԴԱՄՈՐԹՈՎ ՏԻԿ. ՔՈՒՐԴԱՇԷՆ մորթով աման. Տիկ կամ աման ի մորթոյ կազմելոյ ի մարաց. քիւրտէ շէնք։ (Կանոն.։)