s.

leek.

s.

ՔՈՒՌԱԹ կամ ՔՈՒՌԻԱԹ եւ ՔՈՒՌՈՒԹ. պ. քիւրաշ. Պրաս ընտանի. փռասա.

Հազարն, կոտիմն, քուռաթն, բողկն եւ շողգամն։ Քուռաթի եւ սատապի ջուր։ Վասն քուռութի։ Շատ քուռթի հունդ լի՛. (Վստկ.։)

Բռասիոն. արաբ. քուռուս. այգու պռասն. որ է քուռիաթն. (Բժշկարան.։)