s.

cf. Քուեայ.

Other definitions containing this entry

Ներգործական

active;
— բայ, active verb;
քուէ, active voice;
— շնորհք, effective grace.


Քուեայ, էի, էից, եայց

cube, die;
suffrage, vote, ball, ballot;
տուփ քուէից, urn, ballot-box;
տուփ քուէիւք, by an unanimous vote;
— արկանել, տալ ձգել, to vote, to ballot, to come to the vote, to poll.


Քուէարկութիւն, ութեան

balloting, voting, ballot;
գաղտնի —, vote by ballot;
արգասիք քուէարկութեան, result of the poll;
— խնդրել, to demand a poll;
քուէարկութեամբ ընտրել, to elect by ballot;
— առնել, to poll, to go to the poll;
ներկայ լինել քուէարկութեան, to be present at the poll;
մասնակից լինել քուէարկութեան, to take part in the ballot.


Voir tout

Étymologie

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քուէարկու, աց

Քուէարկութիւն, ութեան

Քուէհամար, ի

Voir tout