s.

dignity of a —, rural bishopric.

s.

Պաշտօն եւ աստիճան քորեպիսկոպոսի.

Մեծ քորեպիսկոպոսն դանիէլ ... տեսուչ եւ հոգաբարձու էր ամենայն եկեղեցացն հայոց ... եւ էր սորա ընկալեալ զքորեպիսկոպոսութեան ձեռնադրութիւն աստիճանին ի ձեռաց մեծին գրիգորի. (Բուզ. ՟Գ. 14։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քորեպիսկոպոսութիւն քորեպիսկոպոսութիւնք
accusatif քորեպիսկոպոսութիւն քորեպիսկոպոսութիւնս
génitif քորեպիսկոպոսութեան քորեպիսկոպոսութեանց
locatif քորեպիսկոպոսութեան քորեպիսկոպոսութիւնս
datif քորեպիսկոպոսութեան քորեպիսկոպոսութեանց
ablatif քորեպիսկոպոսութենէ քորեպիսկոպոսութեանց
instrumental քորեպիսկոպոսութեամբ քորեպիսկոպոսութեամբք