vn.

to be infected with the itch.

ձ.

ψωριάω scabie laboro, psora infestor. Քոսոտ լինել. քոս կապել. Մի՛ տալ քոսոտել ոչխարաց ի հօտի իւրում. (Եւագր. ՟Ժ՟Է։)

Խորշանկեալ քոսոտեալ ցամաք երեւի կեղեւն. (Վեցօր. ՟Ե։)