adj.

inspired by thee.

adj.

Առ ի քէն շնչեալ. ազդեալ.

Քոյինաշունչ կտակարանաց։ Ըստ քոյինաշունչ գրոյն յուսադրութեան։ Քոյինաշունչ պատմադրութեացն. (Նար. ՟Լ՟Դ. ՟Ձ՟Ը. ՟Ղ՟Գ։ եւ Նար. գանձ հոգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քոյինաշունչ քոյինաշունչք
accusatif քոյինաշունչ քոյինաշունչս
génitif քոյինաշնչոյ քոյինաշնչոց
locatif քոյինաշունչ քոյինաշունչս
datif քոյինաշնչոյ քոյինաշնչոց
ablatif քոյինաշնչոյ քոյինաշնչոց
instrumental քոյինաշնչով քոյինաշնչովք