s.

veiling or concealing.

s.

Արկումն քողոյ. պատրուականումն. ծածկումն.

Զկեղծեացն քողարկութիւն։ Զքերթողաց բաղդատելով քողարկութիւն կրից. (Նար. ՟Խ՟Ե։ Երզն. քեր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քողարկութիւն քողարկութիւնք
accusatif քողարկութիւն քողարկութիւնս
génitif քողարկութեան քողարկութեանց
locatif քողարկութեան քողարկութիւնս
datif քողարկութեան քողարկութեանց
ablatif քողարկութենէ քողարկութեանց
instrumental քողարկութեամբ քողարկութեամբք