va.

cf. Քողարկեմ.

ն.

Սուզանել ընդ քօղով. առագաստել. ծածկել. պատրուակել.

Լուսինն քօղասուզեալ ծածկէր զպատրուակն. (Զքր. կթ.։)

Յաչազանս ձեր քողասուզէք եւ պատրուակեք փառասիրութեամբ. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 40։)

Զկենդանի իրագործութիւնն քօղասուզեալ պատրուակես զկերպարան ստութեանն. (Թէոդոր. խչ. Ճ. ՟Գ.։)