adj.

veiled-headed, wearing a veil, veiled;

fig.

coy, shy, modest, timid;
drawing the veil.

adj.

Որ արկանէ զիւրեւ կամ զայլով զքող, զառագաստ, զվարագոյր.

Արածածուկ քօղաձիգ ծնկասէր հարսունք. (՟Գ. Մակ. ՟Դ. 6։)

Նոքին են ատուածայնոյ նուիրացն եւ պատարագին սպասաւորք, եւ քողաձիգ, այինքն սարկաւագունք. (Լմբ. պտրգ.։)