fig. va.

to veil, to cloak, to shroud.

ն.

ՔՈՂԱՁԵՒԵԼ. Ի ձեւ քօղոյ յարմարել. պատրուա արկանել. պատրուակել.

Քող՝ քողաձեւելով, քողախնդրելով. (Երզն. քեր.։)

Étymologie