adj.

concealed by a veil, veiled.

adj.

Իբրու քողով ծածկեալ, կամ ծածկօղ.

Քողածածուկ առագաստիւ ծածկեալ զփառս աստուածազարդ երեսաց լուսոյ. (Նար. յովէդ.։)