va.

to discover, to unveil, to unmask.

ն.

Զընդ քօղով ծածկեալ խնդրե, բանալ յայտնլ, մերկանալ, եւ կամ ընդ քօղով արկանել.

Բայայայտակի քողախնդրեալ զկռապաշտիցն հոլանեցաք զյիմարութիւնն. (Յհ. իմ. պաւլ.։)

Զպարզն եւ զանվանդակելի էութիւնն մի՛ ժտեսցիս քօղախնդրել՝ իսկապէս հասու լինել. (Վահր. երրորդ.։)

Զերկուց բնութեանցն շարայարումն՝ատկանելով ի անօրէնութեան բանին աստուծոյ՝ խորհուրդն քողախնդրէր. (Կանոն.) (զի նեստոր դնէր չարայարումն, եւ ոչ միաւորութիւն)։

Քաղախնդրելով՝ զքերթողացն բաղդատելով քողարկութիւն կրիցն. (Երզն. քեր.։)