va.

to chase, to drive away or out, to expel.

ն.

(ի ձայնէս փը՛շ փը՛շ ). ἁναιρέω, ἁφαιρέω aufero, tollo ἁπελαύνω abigo. Վանել ի բաց վարել. եւ Յառաջ վարել. քշել, վռնտել.

Քշել ի յանձնէ ոչ կարէ. (Բարուք. թղթ.։)

Ոչ կարեն լու մի կամ ճանճ քշել ի տանէ պաշտօնէիցն իւրեանց. (Ագաթ.։)

Նստէր աբրահամ, եւ քշէր զթռչունսն. (Եփր. եւ Վրդն. ծն.։)

Քշելով եւ ի բաց հալածելով. (Փիլ. լին.։)

Այսոր անդր քշել զամբոխն։ Հովեւքն տաւաղելով զգառինսն քշէին ի դալարաբեր հովիտն. (Արծր. ՟Գ. 4։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Փաղաքշեմ, եցի

Քնքշեմ, եցի

Voir tout