va.

to render delicate, to pamper, to pet, to fondle, to coddle, to make much of.

ն.

Տալ քնքշալ. փայփայել. գրգել փափկիկ պահել.

Քնքշեցուեցի զմանկութիւն ձեր մանանայիւն եւ լորամարգաւն, եւ սեամբ հրոյն եւ այլն. (Գէ. ես.։)

Քնքշեցուցանէր զաղախինն զայն (յղի), բերելով նմա անոյշ կերակուրս եւ ըմպելիս. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես քնքշեցուցանեմ
դու քնքշեցուցանես
նա քնքշեցուցանէ
մեք քնքշեցուցանեմք
դուք քնքշեցուցանէք
նոքա քնքշեցուցանեն
Imparfait
ես քնքշեցուցանեի
դու քնքշեցուցանեիր
նա քնքշեցուցանէր
մեք քնքշեցուցանեաք
դուք քնքշեցուցանեիք
նոքա քնքշեցուցանեին
Aoriste
ես քնքշեցուցի
դու քնքշեցուցեր
նա քնքշեցոյց
մեք քնքշեցուցաք
դուք քնքշեցուցէք
նոքա քնքշեցուցին
Subjonctif
Présent
ես քնքշեցուցանիցեմ
դու քնքշեցուցանիցես
նա քնքշեցուցանիցէ
մեք քնքշեցուցանիցեմք
դուք քնքշեցուցանիցէք
նոքա քնքշեցուցանիցեն
Aoriste
ես քնքշեցուցից
դու քնքշեցուսցես
նա քնքշեցուսցէ
մեք քնքշեցուսցուք
դուք քնքշեցուսցջիք
նոքա քնքշեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ քնքշեցուցաներ
դուք մի՛ քնքշեցուցանէք
Impératif
դու քնքշեցո՛
դուք քնքշեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու քնքշեցուցանիջիր
դուք քնքշեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու քնքշեցուսջի՛ր
դուք քնքշեցուսջի՛ք

Étymologie