vn.

to smirk, to be treated delicately, to cuddle or indulge oneself, to be nice, dainty, to give oneself airs.

չ. ն.

ՔՆՔՇԵՄ ՔՆՔՇԵՆԱՄ. քնքշալ. փայփայել, եւ կամիլ փայփայիլ.

Զարդ խոնարհութեան զո՞ր կոչիցէ. յորժամ ի քնքշելոյ ի յօցտելոյ հանգուշն զիւրեաւ ամփոփիցէ. (Ոսկ. ՟ա. տիմ.։)

Որպէս հարք քնքշենալով որդւոց. (Բրսղ. մրկ.։)