s.

pretty ways, mincing manner, smirking, prettiness, nicety, daintiness;
caress, endearment, fondling.

s.

Քնքշալն. փայփայումն. գրգանք.

Քահանայքն այն (այսինքն քուրմքն) յոյժ վաղվաղակի կամէին զուսումն եւ զքնքշանս վասն ծնողաց իմոց պատուականութեան եւ մեծութեան. (Վրք. դիոն.։)

Թէպէտ եւ կան մարմնով, այլ ոչ վարին ըստ մարմնոյ քնքշանա։ Յաղերս դառնայ այնուհետեւ, այսինքն յողոքել իմն քնքշանօք։ Առ ծնօղսն քնքշանօք է. (Եղիշ. երէց.։ Գէ. ես.։ Վրդն. ես.։)

Քնքշանօք իմիք պչրեալ (կին՝ զաւակ մեծատան), այլ իմն լեալ ասիցէ (զանձնէ). (Ոսկ. եփես. ՟Ի։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քնքշանք
accusatif քնքշանս
génitif քնքշանաց
locatif քնքշանս
datif քնքշանաց
ablatif քնքշանաց
instrumental քնքշանաւք