vn.

cf. Քնքշեմ.

որ եւ ՔԸՆՔՇԵԼ, ենալ, իլ. μαλακίζομαι mollesco, effeminor. Վտրիլ որպէս քնքուշ. խենեշանալ. փափականալ. խեղեփնալ, շփանալ.

Քնքշան տղայաբար. (Վրդն. սղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես քնքշամ
դու քնքշաս
նա քնքշայ
մեք քնքշամք
դուք քնքշայք
նոքա քնքշան
Imparfait
ես քնքշայի
դու քնքշայիր
նա քնքշայր
մեք քնքշայաք
դուք քնքշայիք
նոքա քնքշային
Aoriste
ես քնքշացի
դու քնքշացեր
նա քնքշաց
մեք քնքշացաք
դուք քնքշացէք
նոքա քնքշացին
Subjonctif
Présent
ես քնքշայցեմ
դու քնքշայցես
նա քնքշայցէ
մեք քնքշայցեմք
դուք քնքշայցէք
նոքա քնքշայցեն
Aoriste
ես քնքշացից
դու քնքշասցես
նա քնքշասցէ
մեք քնքշասցուք
դուք քնքշասջիք
նոքա քնքշասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ քնքշար
դուք մի՛ քնքշայք
Impératif
դու քնքշա՛
դուք քնքշացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու քնքշասջի՛ր
դուք քնքշասջի՛ք