vn.

cf. Քննիմ.

չ.

ՔՆՑԱՏԵԼ. Քծնիլ (գուցէ որպէս զշուն. որ ըստ յն. լտ. քիօն, քանիս ). խազապատիլ.

Պարուկանայ ձայն յաղեծսելն կամ ի փաղաքշելն, կամ ի մխիթարելն, կամ ի քնցատելն կամ ի խանդաղատելն. (Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր.։)

Étymologie