cf. Քնէած.

adj.

Քնեայ. քնէած. թմբրեալ. հեղգ.

Զի՞նչ արարից զծոյլ եւ զքնու անձս, զի ոչինչ շահեցայ յաբեղայութենէս. (Վրք. հց. ձ։)

Յաղօթիցն ծուլացուցանէ քնու եւ խաւարեայ մտօք. (Կլիմաք.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Երեքնուկ

Թաքնութիւն, ութեան

Թաքնում, եայ

Թքնում, թքի

Ինքնութիւն, ութեան

Ինքնուս

Ինքնուսումն, ման

Ինքնուրացութիւն, ութեան

Ինքնուրոյն

Ներքնուղի

Սրբաքնութիւն, ութեան

Տքնութիւն, ութեան

Քնուկ

Voir tout