adj.

of examination.

adj.

Քննողական. որոնողական. հարցողական. փիլիսոփայական. տրամբանական. բնազննական.

Զմէ՞ն քննական է. (Երզն. քեր.։)

Զգածեալ է մոլորութիւնն քննական բանիւք։ Յափշտակէ զայն ճշմարտութիւնն, եւ նոքիմբք իսկ քննականօք սպանանէ զմոլորութիւն. (Սեբեր. ՟Դ։)

Կամ իբր Քննելի.

Նա՛ իմաստնոց մտացն եւ այս է քննական. (Շ. իմ. եղակ.։)

Եւ Քննօղ.

Որդւոյ քննական. այսինքն քննօղ զխորս որդւոյ. (Գանձ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գրաքննական

Կրօնաքննական

Voir tout