adj.

investigating, making researches, seeking inquisitively;
— արատոյ, fault-finder.

adj.

Քննօղ եւ խնդրօղ. խուզարկու. որոնիչ.

Քննախնդիրք արատոյ. այսինքն պարսաւադէտք. լէքէ արայան. (Մծբ. ԺԹ։)