cf. ՔՆԷԱԾ.

Մի՛ հեղգ ոք, մի՛ քնեայ։ Եթէ ոք քնեայ իցէ. խօթամիտ եւ դանդաղկոտ։ Ի հոգթորականսն քան զամենեսեան քնայք լինիմք. (Ոսկ. յհ. ՟Ա։)

Զոմանս ի մէնջ բամբասեն իբրու քնեայս եւ ծոյլս. (Սարգ. յկ. ՟Ը։)