s.

lyrics, lyric poetry.

cf. Գնարահարութիւն.

Եւ կամ քնարերգութեան լսիցէ. (Առ որս. Ե։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քնարերգութիւն քնարերգութիւնք
accusatif քնարերգութիւն քնարերգութիւնս
génitif քնարերգութեան քնարերգութեանց
locatif քնարերգութեան քնարերգութիւնս
datif քնարերգութեան քնարերգութեանց
ablatif քնարերգութենէ քնարերգութեանց
instrumental քնարերգութեամբ քնարերգութեամբք