s.

bed, couch, sleepingroom, dormitory;

fig.

grave, tomb;
— մանկան, crib, cradle.

s.

κοιμητήριον coemeterium;
locus in quo dormitur. Տեղի ի քուն լինելոյ. որպէս անկողին, օրոց.

Իբրեւ ծնաւ, մատուցեալ ոմանց առ ի դայեկել՝ տեսին, զի կանգնեցաւ ի վերայ ոտից իւրոց ի քնարանի անդ. (Ճ. ՟Գ. վրք. նիկող.։)

Մանաւանդ՝ Գերեզման կամ տապանննջեցելոց.

Զակն՝ որ քննէ զանդունդս, ի քնարան եդեր. (Տաղ.։)

Ի քնարան շիրմին տապանի։ Պատահէ սոցա տեղի օթեւանի ի քնարանի սրբոյ առաքելոյն ի ներքսագոյնս տապանի խորանին. (Նար. ՟Հ՟Է։ Յհ. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քնարան քնարանք
accusatif քնարան քնարանս
génitif քնարանի քնարանաց
locatif քնարանի քնարանս
datif քնարանի քնարանաց
ablatif քնարանէ քնարանաց
instrumental քնարանաւ քնարանաւք