adj.

caressing, affectionate, coaxing, flattering;
wooing, courting.

adj.

Այն՝ որ քծնի, կամ սիրէ քծնիլ՝ բանիւ եւ շարժմամբ (թերեւս որպէս զՔած).

Յանդիմանիչքն զդաստացուցանեն. իսկ քծնիքն լուծանսն եւ գայթագղեցուցանեն. (Ոսկիփոր.։)

Քծնի՛դ աղուէս, յափշտակօ՛ղդ գայլ. (Մագ. ՟Ծ՟Ե։)

Ուղան սխակալ, աղուէսն քծնի։ Վասն զի քծնի է կենդանին, եւ պատօղ. (Լմբ. իմ. Լմբ. սղ.։)

Սատանայ քծնի գոլով՝ գիտէ եւ զգրեալսն. (Եպիփ. ծն ։)

Եթէ շողոքորթ ցանկութիւն. (Սկեւռ. աղ.։)

Իւրեանց քաղցրագոյն եւ քծնի բանիւքն խաբեսցեն. (Մագ. ՟Ա.։)

Étymologie

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քծնիմ, եցայ

Voir tout