s.

kind of chalk or whiting.

s.

(որպէս թէ՝ քսելու բան մը) Վարի ռամկօրէն որպէս Կաւ՝ զոր ծեփեն ի վերայ պնակտի գրելւոյ. որ եւ թ. քեշ.

Այլ անյայտ է բան գրոցն Վաստակոց. ՟Յ՟Ե.

Ա՛ռ որձ քիս, եւ իշու զաջ սմբակն, եւ այլն։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աքիս, քսաց

Կզաքիս, աքսի, սաց

Մանրաքիստ

Մելքիսեդեկ, կի

Մկնաքիս

Քիսամն, ման

Քիստ, քստոյ

Voir tout