s.

Նոյն ընդ Կթոց, որպէս աման կթելոյ. կողով, սապատ. ... տե՛ս եւ ՈՐԹ.

Արս փայտատովք եւ թիովք եւ քթոցովք։ Ի քթոց թիկամբք, եւ ի թի ձեռօք չարչարէին. (Ճ. ՟Բ.։ Վրդն. սղ.։)

Ի վերայ բուն հաստ տակին՝ երկու քթոց ջրախոտ եւ խոզի ազբա՛ծ. (Վստկ. ՟Մ՟Ղ՟Գ։) (Այլո՛ւր գրի Կթոց։)