va.

to gall, to wound.

ն.

ՔԵՐՔԵՇԵԼ. Չարաչար քերել. քերմամբ կնճռել, կամ կեղեքել կեղով.

Կեղն քերքեշեալ մորթոյ երեսաց ձեռաց եւ ոտից. (Վրդն. ել.։ իբրու ...)

Étymologie