s.

scratch;
scraping, rasping.

s.

Քերումն, եւ նիւթն ի բաց քերեալ. քերուածք, քերուք.

Որպէս մորէգործք, որք արտաքոյ եւ ներքոյ քերուածովք զմորթն սրբեն. (Երզն. քեր.։)

Քերեսցեն զտունն, եւ հեղցեն զքերուածն արտաքոյ քաղաքին. (Ղեւտ. ՟Ժ՟Դ. 41. յն. զհող, կամ զփոշի ի բացքերեալ։)