adj.

cherubic.

adj.

Որ ինչ անկ է քերովբէից եւ պաշտաման նոցա.

Ճոխանայ ի քերովբէական կառսն, եւ նստի ի բարձսն մարիամու. (Եփր. ի ծն. քրիստոսի.։)

Որ ի վերայ քերովբէական աթոռոց բազմիս. (Պտրգ.։)

Որ նստիս ի կտռս քերովբէականս. (Ժմ.։)

Քերոբէական թեւօք պարածածկեցար։ Աթոռ քրովբէտկան երեւեալ այսօր սիմէոն. (Շար.։)

Քան յաթոռն քերովբէական նստելն՝ առ սրբոցն հանգչելն բաղձալի է նմա. (Նար. երգ.։)

Արի՛ ե՛կ ի տաճար (ո՛վ սիմէոն), ահա հասեալ կամ, զգիրկսըդ ինձ յօրինեա՛ քրովբէական կառք. (Տաղ.։)