s.

Իբր Քերթողութիւն, եւ Քերականութիւն։ Գտանի գրեալ ի Տօնակ. եւ առ Երզն. քեր.։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քերողութիւն քերողութիւնք
accusatif քերողութիւն քերողութիւնս
génitif քերողութեան քերողութեանց
locatif քերողութեան քերողութիւնս
datif քերողութեան քերողութեանց
ablatif քերողութենէ քերողութեանց
instrumental քերողութեամբ քերողութեամբք