va.

to strip off, to peel, to bark, to pare;
to shave.

ՔԵՐԾՈՒՄ որ եւ ՔԵՐԾԵՄ, եցի. cf. ԳԵՐԾԵՄ, ԳԵՐԾՈՒՄ.

Ամենայն ուսք քերծեալք (կամ գերծեալք). (Եզեկ. ՟Ի՟Բ. 18։)

Եքերծ զդալարն ի գաւազանացն. եւ երեւէր ի գաւազանսն սպիտակն զոր քերծոյ, նկարէն. (Ծն. ՟Լ՟Ե. 38։)

Étymologie