va.

cf. Քերծում.

ՔԵՐԾՈՒՄ որ եւ ՔԵՐԾԵՄ. cf. ԳԵՐԾԵՄ, ԳԵՐԾՈՒՄ.

Ամենայն ուսք քերծեալք (կամ գերծեալք). (Եզեկ. ՟Ի՟Բ. 18։)

Եքերծ զդալարն ի գաւազանացն. եւ երեւէր ի գաւազանսն սպիտակն զոր քերծոյ, նկարէն. (Ծն. ՟Լ՟Ե. 38։)