vn.

to speak or write like a poet, to poetize, to versify.

չ.

Քերթողաբար խօսել, Ճառել, գրել.

Սոկրատէս իմաստասիրէ, հոմերոս քերթողաբանէ. (Անյաղթ ստորոգ.։)