adj.

scratched out, scraped, polished.

adj.

ξυστός, ἁποξυσμένος rasus, politus. Քերեալ. քերմամբ հարթեալ յօրինեալ. տաշածոյ, կռածոյ. քանդակեալ. փորագրեալ. դրօշեալ.

Քարինս քերածոյս. (Ղեւտ. ՟Ժ՟Դ. 42։)

Քերածոյ վիմօք. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Պալադիսն (արձան արթենասայ) քերածոյ. (Խոր. ՟Բ. 85։)

Ո՛չ է Աստուած, այլ՝ կռածոյ եւ քերածոյ։ Քերածոյ է այն՝ որ զօրութեամբն աստուած լեալ է։ Զկուռս խուլս եւ զքերածոյս. (Ճ. ՟Ա.։)

Étymologie