s.

nephew.

s.

Որդի կամ զաւակ քեռ ուրուք. քրոջորդի, քրոջը զաւակը (ի յն. ասի կրկին բառիւք, որդի քեռ. այլ ի դնիլն մի բառ, շփոթի ընդ Եղբօրորդի. զոր տեսցես. որպէս եւ ի լտ. nepos է երկդիմի. վասն որոյ բացատրելի՝ nepos ex sorore. որպէս թէ թոռն ի քեռէ իւրմէ. լաւ եւս՝ sororis filius)

Լուեալ քեռորդւոյն պօղոսի զդաւաճանութիւնն. (Գծ. ՟Ի՟Գ. 16։)

Հաշտութիւն խօսեցեալ ընդ տիգրանայ՝ տայ զքեռորդին նորա զպատանին միհրդատ՝ զորդին միհրդատայ. (Խոր. ՟Բ. 16։)

Աշոտ քեռորդի սմպատայ արքայի ... Ընդ սմպատայ քեռւոյ իւրոյ. (Յհ. կթ.։)

Որդիք քեռ քո ընտրելոյ։ Այսպիսի քեռորդիս ունիս, որ ի հաճոյս Աստուածոյ գնան. (Սարգ. ՟բ. յհ.։)

Իսկ յասելն (Խոր. առ սհկ. արծր.)

Յովհաննէս (աւետարանիչ) կոչի քեռորդի փրկչին. իմա՛, որպէս քեռորդի կամ ազգական մօր տեառն։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Հօրաքեռորդի, դւոյ

Մօրաքեռորդի, դւոյ

Voir tout