va.

to sour, to render sour or acid.

ՔԱՑԱԽԵՄ ՔԱՑԱԽԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. Ի քացախ փոխարկել. թթուեցուցանել. ապականել. քացխեցնել. կր. քացխիլ.

Զկաթն խախաց ժողովէ եւ պնդէ, եւ մակարդ կարէ, ցրուէ, եւ քացախէ. (Բրսղ. մրկ.։)

Քացախեցուցանէ զանապական առաքինութիւնն. (Վրք. հց. ՟Ժ։)

Քեզ քաղցրութեան յիշատակ, եւ ինձ մաղձ քացախեալ ի կատարածի. (Նար. ՟Ի։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես քացախեցուցանեմ
դու քացախեցուցանես
նա քացախեցուցանէ
մեք քացախեցուցանեմք
դուք քացախեցուցանէք
նոքա քացախեցուցանեն
Imparfait
ես քացախեցուցանեի
դու քացախեցուցանեիր
նա քացախեցուցանէր
մեք քացախեցուցանեաք
դուք քացախեցուցանեիք
նոքա քացախեցուցանեին
Aoriste
ես քացախեցուցի
դու քացախեցուցեր
նա քացախեցոյց
մեք քացախեցուցաք
դուք քացախեցուցէք
նոքա քացախեցուցին
Subjonctif
Présent
ես քացախեցուցանիցեմ
դու քացախեցուցանիցես
նա քացախեցուցանիցէ
մեք քացախեցուցանիցեմք
դուք քացախեցուցանիցէք
նոքա քացախեցուցանիցեն
Aoriste
ես քացախեցուցից
դու քացախեցուսցես
նա քացախեցուսցէ
մեք քացախեցուսցուք
դուք քացախեցուսցջիք
նոքա քացախեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ քացախեցուցաներ
դուք մի՛ քացախեցուցանէք
Impératif
դու քացախեցո՛
դուք քացախեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու քացախեցուցանիջիր
դուք քացախեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու քացախեցուսջի՛ր
դուք քացախեցուսջի՛ք