s.

oxymel.

s.

ὁξύμελι potio a melle et aceto, acetum mulsum. իտ. aceto melato, ossimele. Օշարակ բժշկական ի մեղրէ եւ իքացախէ՝ խառն ընդ աղի եւ ջրոյ. (յն. օքսի՛մէլի, մեղրաքացախ)

Ոքսիմեղի, քացախաթան. (Գաղիան.։ Բժշկարան.։)