cf. ՔԱՐԱՁԳՈՒԹԻՒՆ.

Մեքենայքն բախման քարձգութեանցն. (Արծր. ՟Գ. 14։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քարձգութիւն քարձգութիւնք
accusatif քարձգութիւն քարձգութիւնս
génitif քարձգութեան քարձգութեանց
locatif քարձգութեան քարձգութիւնս
datif քարձգութեան քարձգութեանց
ablatif քարձգութենէ քարձգութեանց
instrumental քարձգութեամբ քարձգութեամբք