adj.

stoned;
— առնել, to stone.

adj.

Իբր Քարկոծական, կամ եղեալն քարկոծմամբ.

Անմահին մահուն նոյն մահակից գոլով ... քարկոծ խողխողմամբ սուրբըն ստեփանոս. (Շ. տաղ.) (երկիցս։)

ՔԱՐԿՈԾ ԱՌՆԵԼ. cf. ՔԱԿՈԾԵԼ։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Քարկոծանք

Քարկոծեմ, եցի

Քարկոծութիւն, ութեան

Քարկոծումն, ման

Voir tout