s.

obelisk, cippus;
cf. Կոթող.

s.

Կոթող ի քարէ. cf. ԿՈԹՈՂ.

Մնտսջիք իբրեւ զքարկոթող մի նշանակեալ ի վերայ բլրոց. (Գէ. ես.։)

Իսկ յասելն (Ղեւտ. ՟Ի՟Զ. 1.)

Մի՛ քարկոթող գնիցէք յերկրի ձերում երկիրպագանել նմա. ո՛չ է մի բառ, այլ երկու. λίθος σκοπός lapis signum.