va.

to serve as a stumbling-block, to cause to stumble, fail or fall, to trip up, to supplant.

ն.

σκελίζω supplanto. Ի ձեռն քարի եգելոյ ընդ ոտիւք՝ գթեցուցանել. գլորել. թաթել.

Ահաւասիկ ես քարընդոտնեմ զբնակիչս երկրիդ այդորիկ նեղութեամբ. (Երեմ. ՟Ժ. 18։)