vn.

to have a heart of flint, to be stony-hearted, cruel, obdurate.

ձ.

ՔԱՐԱՍՐՏԻԼ. Քարասիրտ լինել. խստանալ կարծրանալ սրտիւ.

Նոքա քարասրտեալ՝ ոչ ողորմին. (Յհ. կթ.։)