adj.

stone-hearted, flinty-hearted, hard-hearted, obdurate.

adj.

Ոյր սիրտն է իբր քարեղէն կամ քարացեալ. խստասիրտ.

Քարասի՛տ եւ կուրացեալ ի սիրոյն Քրիստոսի։ Ի քարեղէն գրեալ սալսն՝ համակ խստութիւն քարոզէ քարասրտացն եւ չարաց. (Ճ. ՟Գ.։ Փարպ.։)