s.

stone-cutter's calling or art.

s.

Արհեստ կոփելոյ զքարինս.

Գիտեմ հիւսնութիւն եւ քարակոփութիւն. (Ճ. ՟Ա.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քարակոփութիւն քարակոփութիւնք
accusatif քարակոփութիւն քարակոփութիւնս
génitif քարակոփութեան քարակոփութեանց
locatif քարակոփութեան քարակոփութիւնս
datif քարակոփութեան քարակոփութեանց
ablatif քարակոփութենէ քարակոփութեանց
instrumental քարակոփութեամբ քարակոփութեամբք

Étymologie