adj.

pelted with stones, stoned, lapidated;
— պատառիլ, to be stoned to death.

adj.

Ծեծեալ քարամբք, կամ զքարի հարեալ.

Մահ չարաչար այնոցիկ է, որք ի գետոց վախճանեցան, եւ քարածեծ պատառեցան. (Մանդ. ՟Ի՟Գ։)